BULETIN INFORMATIV
 

a) Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

 • Constitutia Romaniei publicata in Monitorul Oficial nr. 233 din 21 noiembrie 1991.
 • Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata
 • Legea nr. 188 /1999 privind Statutul functionarilor publici, rerepublicata
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a functionarilor publici
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii
 • Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
 • Legea nr. 155/2010 - Legea politiei locale
 • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, modificata si completata.
 • Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.
 • Ordonanta nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.
 • Legea fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991, republicata.
 • Legea nr. 17 din 14 aprilie 2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei  Domeniilor Statului.
 • Legea nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
 • Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma in domeniul proprietatilor  si justitiei precum si unele masuri adiacente.
 • Legea nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - decembrie 1989.
 • Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
 • Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
 • Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal actualizata prin OUG 46 din 31 august 2016
 • Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale
 • Legea nr. 82/1991- Legea contabilitatii
 • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern
 • Legea nr. 119 / 1996 cu privire la actele civile.
 • OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani
 • Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
 • Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat.
 • OUG. nr. 111/2010
 • Legea nr. 61/1993
 • Legea nr. 277/2010
 • Legea nr. 248/2015
 • Legea nr. 448/2006
 • OUG nr. 70/2011

 

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor; programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice; programul de functionare;

Programul de functionare:
LUNI: 8:00 - 16:30;
MARTI: 8:00 – 16:30;
MIERCURI: 8:00 – 16:30;
JOI: 8:00 – 16:30;
VINERI: 8:00 – 14:00.

 

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

Conducerea:

Dragan Nicolae-primar;
Petre Eugen Gheorghe-viceprimar

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor publice:
Serban Florina Aida – CONSILIER, e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., telefon: 0244 482291 int. 112

 

d) Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet:

PRIMARIA COMUNEI TIRGSORU VECHI

Com.Tirgsoru Vechi, sat  Strejnicu, str.Principala nr.200, judetul Prahova

0244/482 291, 482 270

0244/482  555

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. /www.comunatirgsoruvechi.ro

 

e) Audiente

Numele si prenumele

Functia

Zile de audiente

Ore de audiente

ing. Dragan Nicolae

Primar

Marti
Joi

09,00 - 11,00
09,00 - 11,00

Petre Eugen-Gheorghe

Viceprimar

Luni
Miercuri

14,00 – 16,00
14,00 – 16,00

 

f) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil

 

g) Programele si strategiiile proprii

 

h) Lista documente de interes public

1.Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primăriei Comunei Tîrgşoru Vechi şi Consiliul Local Tîrgşoru Vechi;
2.Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul audienţelor  autorităţilor publice;
3.Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţilor şi ale funcţionarilor responsabili cu informaţiile publice;
4.Coordonatele de contact ale primăriei, respectiv: denumirea, sediul, numere de telefon, fax, adrese de e-mail şi adresa paginii de Internet;
5.Sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil şi taxele şi impozitele locale;
6.Programe şi strategii proprii;
7.Lista cuprinzând documentele de interes public;
8.Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
9.Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la  informaţiile de interes public solicitate.
10.Declaratiile de avere ale alesilor locali si ale functionarilor publici din cadrul primariei.
11.Hotararile cu caracter normativ ale consiliului local.
12.Raportul annual al primarului privind starea economica, sociala si de mediu a comunei.
13.Programul/planul annual al achizitiilor si investitiilor publice.
14.Lista de achizitii publice, servicii si lucrari.


i) Lista documente gestionate

1.Hotărâri ale Consiliului Local Tîrgşoru Vechi şi procesele verbale ale acestora;
2.Dispoziţiile emise de Primarul comunei Tîrgşoru Vechi;
3.Componenţa nominală a Consiliului local Tîrgşoru Vechi, inclusiv apartenenţa politică, comisiile de specialitate, regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local;
4.Rapoartele anuale de activitate întocmite de consilierii locali;
5.Informările întocmite de Primarul comunei Tîrgşoru Vechi privind starea economico-socială a comuneiui Tîrgşoru Vechi, rapoartele anuale de activitate economico-socială, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local;
6.Lista împuterniciţilor primarului care pot constata contravenţii, aplica sancţiuni şi domeniile de activitate;
7.Lista proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor;
8.Lista beneficiarilor de prestatii sociale.
9.Evidenta dosarelor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si a beneficiarilor de indemnizatie lunara.
10.Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situaţie, amplasamente cu mobilier stradal şi construcţii provizorii;
11.Documentaţiile cu caracter tehnic, documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi celelate reglementări urbanistice care au stat la baza  autorizaţiilor de construire/desfiinţare (se pot consulta exclusiv la sediul Primăriei la Centrul de Informaţii numai de cei care pot face dovada că sunt direcţi interesaţi sau potenţial afectaţi de prevederile acestora);
12.Lista certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare eliberate;
13.Situaţia statistică privind activitatea de stare civilă: numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor şi alte asemenea;
14.Evidenţa dosarelor de : tutelă, curatelă, asistenţa socială a persoanelor vârstnice în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale;
15.Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activităţile şi locurile în care se prestează munca în folosul comunităţii, prezenţa lunară la muncă a beneficiarilor ajutorului social. Lista persoanelor care sunt asistaţi social prin cantina socială;
16.Situatia statistica privind activitatea de stare civila: numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor, divorturilor pe cale administrativa;
17.Dosarul achiziţiilor publice, inclusiv contractele de achiziţii de bunuri şi servicii, exclusiv documentele care contin informatii clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii;
18.Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
19. Nivelul impozitelor şi taxelor locale stabilite conform hotărârilor consiliului local, modul de calcul al acestora, facilităţile fiscale de care beneficiază anumite categorii de cetăţeni, informaţii care privesc aplicarea Legii nr.571/2003, modificată şi completată, privind Codul Fiscal;
20. Relaţii de colaborare sau parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi din străinătate; înfrăţirea cu alte comunităţi din străinătate; programe ale unor vizite bilaterale;
21.Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activitatile si locurile in care se presteaza munca in folosul comunitatii, prezenta lunara la munca a beneficiarilor de ajutor social;
22.Evidenta dosarelor de alocatie de sustinere a familiei;
23.Lista certificatelor de producător eliberate;
24.Rapoarte privind contractele de achizitii publice atribuite;
25.Informaţii privind activitatea cultural-sportivă desfăşurată pe teritoriul comunei Tîrgşoru Vechi;
26.Relaţii cu O.N.G.-uri, programe şi colaborări;
27.Informaţii despre programele cu finanţare externă;
28.Registrele agricole;
29.Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate.

 

j) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate Potrivit Legii 544/ 2001, privind liberul acces la informatiile de interes pub

 

Legea 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public

ART. 21
(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.
(2) Împotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.
(3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atât informatiile de interes public solicitate initial, cât si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

 

ART. 22
(1) În cazul în care o persoana se considera vatamata în drepturile sale, prevazute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7. (5, 10, respectiv 30 zile)
(2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
(3) Hotarârea tribunalului este supusa recursului.
(4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
(5) Atât plângerea, cât si apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.

- In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informartiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrative, conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.
- Persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatia administrative in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice.
- Solicitantul care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa, se considera in continuare lezat in drepturile saleprevazute de lege, poate face plangere la sectia de contencios administrative a tribunalului in termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute de Legea nr.544/2001.

 

Model reclamatie si model cerere tip
Anexe la L.544/2001